-Bestyrelsen

-Historien bag Overvægt i Fællesskabet

-Tovholdere

-Vedtægter for Overvægt i Fællesskabet stiftet 26/6-19

-Retningslijner for Overvægt i Fællesskabet

-Privatlivspolitik

Bestyrelsen 2022/23

Desværre er der afgået 3 bestyrelsesmedlemmer.
Vi har drøftet det med DGI storstrømmens rådgivere og for ikke at ende ud i en ekstra
generalforsamling, har vi påtaget os det ansvar, at os der er tilbage yder et samarbejde for
at få Overvægt i Fællesskabet skal fortsætte
Vi ser alle med en optimisme og lyst til at arbejde for en god forening Overvægt i
Fællesskabet.
Vi vil få lidt hjælp udefra, med noget af det praktiske med formandskab og kassererens
opgaver, så foreningen Overvægt i Fællesskabet opretholder det lovmæssige.
På denne måde kan bestyrelsen Tilde Just Øie, Anne Jensen Vorsaa og Jannett Sørensen
samt tovholderen Ann Maria Munksgaard, der i forvejen laver utrolig meget
bestyrelsesarbejde med medierne og som suppleant, få enderne til at nå sammen .
Mads Trans er medhjælper i noget af det praktiske og regnskab.
Vi i bestyrelsen
● vil arbejde ud fra at blive dygtigere og få endnu større forståelse af at drive en
folkeoplysende foreningsvirksomhed.
● vil hver især påtage os ansvaret for at løfte denne opgave,
ved at tage kampen op og vil udvikle Overvægt i Fællesskabet, hvor alle med en overvægt,
tidligere overvægtig eller nærtstående til en overvægtig får så meget bevægelse, viden,
samvær mv.
● vi vil inddrage medlemmer til at påtage sig mindre opgaver, det er så småt igangsat
ved at lave nogle events, forme noget vi andre kan gøre gavn af. Det er vi taknemlige
for.
Vi ser dette som en ny begyndelse hvor medlemmet føler sig godt tilpas og trygt.
Ved vores næstkommende generalforsamling i marts 2023 vil du få mulighed for at blive
valgt ind i bestyrelsen 2023/

Bedste Hilsner fra Bestyrelsen, For Kvinder, Kasserer Suppleant

Tilde Just Øie
Anne Jensen Vorsaa
Jannett Sørensen
Ann Maria Munksgaard
Mads Trans

Tovholdere

Teamet der vil yde en masse bevægelse for dig med en overvægt.

Til Højre er Ann Maria Munksgaard, hun vil varetage Fed Bevægelse og Power og Sved.

I Midten Tilde Just Øie Hun vil varetage Slow Flow og Aquafitness, samt forkvindesposten

Til Højre Anne Jensen Vorsaa hun vil være vores vikar. Samt vil der komme et forløb med NADA.

Historien om Overvægt i Fællesskabet

 

Overvægt i Fællesskabet blev til ud fra at Vordingborg kommune havde et patientstilbud for overvægtige, man kunne tilmelde sig igennem sin læge.

Vi fik en masse gode redskaber til at håndtere ens livsstil og forsøge at ændre ens vaner.

Vi var nogle stykker som savnet fællesskabet med ligeværdige og i efteråret 2017 påbegyndte vi arbejdet med at skaffe egnet træningslokale i samarbejde med Vordingborg sundhedscenters personale Nete Gudmann Frydendal og Birgit Dalgaard Nielsen.

I januar 2018 havde vi vores første bevægelsestilbud for overvægtige med en BMI på over 25 i Vordingborg sundhedscenter som drives af frivillige Tilde Just Øie og Julie Paaske.

Det udviklet sig og vi blev flere og flere der dyrket bevægelse med ligeværdige, samt vi fik så oprettet os på Forenings portalen i kommunen og fik udvidet vores muligheder for at bevæge os i fællesskabet i Vordingborg, Stege og Præstø. Samt Mad i Fællesskabet, gåture mv.

Tingene udviklet sig og det blev svære for os at få tingene til at hænge sammen, da vi ikke havde et CVR og bankkonti.

I juni 2019 blev Overvægt i fællesskabet en selvstændig folkeoplysende forening i Vordingborg med hjælp fra vores Bevægelseskonsulent Frederik A. Blinkenberg.

Det bevirker at vi kan søge midler til vores færden og uddanne vores tovholdere mv. Vi fremstår som et godt team indbyrdes blandt medlemmer og bestyrelsen, samt vi udvikler os.

Vi har et stærkt hold bag Overvægt i Fællesskabet!

 

-Super arrangeret medlemmer der tilføre vores bevægelser med energi og omsorg til de andre......

 

-Vi har et godt hold i bestyrelsen som arbejder hårdt for at få Overvægt i Fællesskabet til at fungere.

 

-Vi er så heldige at have kyndige mennesker i foreningen, som kan varetage alt det som formanden ikke lige dur til Smiler....

 

-Vi er heldige at kunne spare os i Vordingborg kommunes sundhedspersonale og samt låne lokaler i foreningsportalen...

 

-Vi er heldige at få lov til at bruge DGI Huset Vordingborgs træningslokaler og redskaber.

 

-Super arrangeret medlemmer der tilføre vores bevægelser med energi og omsorg til de andre......

 

-Vi har et godt hold i bestyrelsen som arbejder hårdt for at få Overvægt i Fællesskabet til at fungere.

 

-Vi er så heldige at have kyndige mennesker i foreningen, som kan varetage alt det som formanden ikke lige dur til Smiler....

 

-Vi er heldige at kunne spare os i Vordingborg kommunes sundhedspersonale og samt låne lokaler i foreningsportalen...

 

-Vi er heldige at få lov til at bruge DGI Huset Vordingborgs træningslokaler og redskaber.

 

-Vi er heldige at bruge DGI Storstrømmen, som et forum med hjælp til alt det vi ikke lige ved noget om. Samt vi har den lovpligtige forsikringer.

 

Der laves ansøgninger på livet løs, så vi kan blive endnu bedre til at håndtere en Folkeoplysende forening......

 

TAK TIL MEDLEMMERNE, BESTYRELSEN, KASSERER (SOM VIRKELIG KAN HÅNDTERE REGNSKABET OG SØRGER FOR AT DER IKKE ØSES UD AF DE FÅ MIDLER VI HAR SOM MEDLEM) OG SAMT VORES REVISOR (SOM EVNER LOVGIVNING OG § SAMT FONDE OG PULJER)

 

Begivenheder kan du finde på facebooksiden eller her på hjemmesiden, se om der er noget som tiltaler dig.

Du kan møde op til en af træningstiderne og få indmeldelse til medlemskab og oplysninger om indbetaling af kontingent.

Læs gerne vores Retningslinjer og Privatlivspolitik og Vedtægter.

Vedtægter for Overvægt i fællesskabet

 • 1 Foreningens navn 

1.1 Overvægt i fællesskabet 

 • 2 Foreningens hjemsted 

2.1 Vordingborg Kommune 

 • 3 Foreningens formål 

3.1 Foreningens formål er at give overvægtige i Vordingborg Kommune mulighed for at dyrke motion og lave mad i fællesskab med ligesindede for herved at styrke deres mulighed for at leve et sundt liv. 

Dette understøtter vi ved at udbyde hold drevet af frivillige, der tilbyder samvær med ligesindede, hvor fysisk aktivitet, madlavning og socialt netværk er i fokus. Derudover giver vi mulighed for at vores medlemmer kan tilegne sig ny viden relateret til sund livsstil. 

 • 4 Medlemskab 

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål og er overvægtig, har været overvægtig, eller er nærtstående til en overvægtig, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når kontingentet er betalt. 

4.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling. 

4.3 Til den årlige generalforsamling fastsættes medlemskontingentet. Kontingentet fastsættes 1. år til 250 kr. (vedtaget på stiftende generalforsamling 26/6-2019). 

 • 5 Generalforsamlingen 

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af oktober. Bestyrelsen indkalder via Facebookgruppe og mail og medlemmer indsender indkomne forslag til bestyrelsen via samme medier. 

 

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før. 

5.4 Alle fremmødte medlemmer har stemmeret. Hvis man ikke ikke har mulighed for at møde op, er det muligt at stemme via fuldmagt. 

5.5 Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år ved den pågældende generalforsamling hvor valget afholdes. 

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det, samt ved alle kampvalg. 

5.7 Generalforsamlingens dagsorden 

 • Valg af dirigent og stemmetællere 
 • Bestyrelsens beretning 
 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
 • Indkomne forslag 
 • Forslag til handlingsplan og budget 

o Vedtagelse af kontingent 

 • Valg af bestyrelse og suppleant 
 • Valg af revisor 
 • Evt. 
 • 6 Ekstraordinær generalforsamling 

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det. 

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske hurtigst muligt og senest 1 uge efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal senest afholdes 14 dage efter modtagelse af begæreingen. 

 • 7 Bestyrelsen 

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger. 

 

7.2 Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer og maksimalt 5, der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer. 

7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges. 

7.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny. 

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. 

7.6 Bestyrelsen har stort fokus på at inddrage alle medlemmer, når der skal træffes afgørende beslutninger. 

 • 8 Regnskab/økonomi 

8.1 Regnskabsåret går fra 1/8 – 31/7 

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet. 

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor. 

 • 9 Dispositionsret 

9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen. 

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 

 • 10 Vedtægtsændringer 
 • 10 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. 

 

 • 11 Opløsning af foreningen 

11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum. 

11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling. 

Stiftelse 

Overvægt i fællesskabet blev grundlagt i januar 2018 og har fungeret som en selvorganiseret gruppe frem til stiftende generalforsamling 26-06-2019. 

Retningslinjer for Overvægt i Fællesskabet

 

Som betalende medlem har du adgang til vores lukkede Facebook gruppe “Overvægt i Fællesskabet for aktiv og medlem”.

Handelsbetingelser: Indbetalte kontingenter kan som udgangspunkt ikke refunderes. Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde, som kræver godkendelse af foreningens bestyrelse.

Der modtages betaling ved bankoverførsel til konto nr.: 6220 6612897 eller ved Mobilpay 759281 mrk ved form for aktivitet /medlemskab

Ved accept af foreningens handelsbetingelser accepteres følgende:

1)      Billeder og video fra træning og aktiviteter i foreningen må anvendes til markedsføring, på sociale medier, sæson folder, plakater m.v. Hvis man ikke ønsker at billeder, hvorpå man fremgår, anvendes til ovenstående, bedes man informere foreningen herom på overvaegtifaelleskabet@gmail.com

2)      Personlige oplysninger (navn, adresse, telefonnummer og mail) opbevares i foreningens medlemssystem til brug for medlemsregistrering og statistik over foreningens aktiviteter. Oplysningerne bevares også i vores system i efterfølgende sæsoner, selvom man ikke længere deltager på hold i foreningen.

For yderligere oplysninger om brug af persondata, se vores privatlivspolitik på hjemmesiden eller under filer i den lukkede og åbne gruppe på Facebook.

Foreningens kommunikation foregår via digitalmedier. 

 

 • Tilmelding til de ugentlige aktiviteter sker inde på den lukkede Facebook gruppe “Overvægt i Fællesskabet for aktiv og medlem” i meningsmåling. 

Ved afbud må der skrives en sms til tovholder Tilde Just Øie på tlf. 42155694 eller til Ann Maria Munksgaard  tlf. 22172294

 • Vi forventer, at du i det omfang du kan, så vidt muligt deltager i nogle af vores fællesskaber, herunder kaffedate efter træning eller forsøger at kaste dig ud i Mad i Fællesskabet og vores fester. Det sociale er del af vores forenings puls og det er derfor vigtigt at du støtter op om de aktiviteter vi tilbyder.

 

 • Vi er frivillige trænere uden sundhedsfaglig uddannelse. Vi tilbyder træning med bevægelse, hvor man deltager i det omfang man kan og selv tager hensyn til egne fysiske skavanker og begrænsninger. 

 

 • Vi i foreningen har ikke ansvaret for at et medlem evt. bliver skadet under en træning hos os! Dertil har man sin egen ulykke fritids forsikring. 

         Vi har en alm. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring via vores medlemskab i DGI Storstrømmen. Forsikringen dækker hvis den           frivillige tovholder kommer til skade samt ved ødelagt inventar. 

 

 • Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt plus et møde før Generalforsamlingen som foregår i marts.

 

 • Foreningen giver tilskud til de to årlige fester for medlemmer på max 800 kr.

 

 • Mad i Fællesskabet: Er sat i pause.

 

 • Der er mulighed for fornyelse af foreningens aktiviteter, men man må komme med et oplæg med bevægelse, tid, hvordan og hvorledes man tænker det skal foregå. Nye tiltag i form af en ide skal afprøves med meningsmåling i den lukkede Facebook gruppe. Er der belæg og interesse må det afprøves, hvis der ex er 5 aktive der deltager. Bestyrelsen vil afgøre om der er belæg for den nye aktivitet.

 

 

Vel mødt i Overvægt i Fællesskabet.

Privatlivspolitik for Overvægt i fællesskabet

08-07-2019

 

Overvægt i fællesskabets dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine

personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Overvægt i fællesskabet er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Tilde Just Øie

Adresse: Hestehavevej 14, st. 4720 Præstø

CVR: 40623922

Telefonnr.: 93806997

Mail: overvaegtifaellesskabet@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/Overvaegtifaellesskabet 

Hjemmeside: www.overvægtifællesskabet.dk 

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger: 
 • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse.

 

 1. Oplysninger om ledere og trænere: 
 • Almindelige personoplysninger: 
  • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse 
  • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 
  • CPR-nummer
  • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn  

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 

Lovlige grunde til behandling er særligt: 

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

 

Formålene: 

 1. Formål med behandling af medlemsoplysninger: 
 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens aktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning 
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt 
 • Administration af din relation til os

 

 1. Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere: 
 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: 

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling 
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. 
 • Afholdelse af sociale arrangementer og aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen 
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år. 

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang, ved uddannelse og anden aktivitet i samarbejde med eksterne. 

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.  

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede ledere og trænere: 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt

Lønnede ledere og trænere: 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier: 

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse 
 • Retten til sletning 
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores facebookside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.